کنترل صنعتی

زنجیره کشتار مهاجم در سامانه های کنترل صنعتی
اردیبهشت, 1397
زنجیره کشتار مهاجم یکی از مباحث نظامی است که امروزه در حوزه سایبری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اغلب مدافعان امنیتی، از مدل زنجیر کشتار مهاجم برای تحلیل رفتار مهاجمان سایبری در مراحل حمله و شناسایی شیوه ها، فنون و ابزارهای جدید توسعه یافته توسط آن ها بهره ...
آزمون نرم افزار در نسخه نهایی ISA/IEC 62443-4-1 قرار گرفت
دی, 1396
مجموعه ها استانداردهای ISA 62443 به عنوان مبنایی برای امنیت سامانه های کنترل صنعتی در جامعه امنیت شناخته می شود. جامعه اتوماسیون صنعتی ISAمدت ها که بر روی این مجموعه استاندارد کار می کنند و برنامه توسعه بدین منظور طراحی نموده است. یکی از اقدامات این جامعه تلاش برای ...