استاندارد IEC62443

آزمون نرم افزار در نسخه نهایی ISA/IEC 62443-4-1 قرار گرفت
دی, 1396
مجموعه ها استانداردهای ISA 62443 به عنوان مبنایی برای امنیت سامانه های کنترل صنعتی در جامعه امنیت شناخته می شود. جامعه اتوماسیون صنعتی ISAمدت ها که بر روی این مجموعه استاندارد کار می کنند و برنامه توسعه بدین منظور طراحی نموده است. یکی از اقدامات این جامعه تلاش برای ...