زمینه های فعالیت

گروه امنیت  سامانه های صنعتی در تحقیقات و فعالیت های خود را در قالب چهار کار گروه اصلی دنبال می کند. هر یک از کارگروه ها بر مطالعه، تحقیق و بررسی در امنیت یکی از حوزه های سامانه های صنعتی تمرکز دارند.

کارگروه ها