درباره ما

گروه امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی

Industrial Cyber Security Group(ICSGroup)

معرفی

گروه امنیت سامانه های کنترل صنعتی جامعه ای آزاد از متخصصین و علاقه مند امنیت سایبری است که با هدف کمک به حفظ امنیت سامانه کنترل صنعتی و زیرساخت های الکترونیکی حیاتی تشکیل شده است.
گروه امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی با انجام فعالیت های تحقیقاتی، ارائه خدمات تخصصی و حمایت جامعه علمی تلاش دارد راهکاری امنیتی نوین را برای نیازهای زیرساخت های الکترونیکی صنایع حیاتی تقویت کرده و سطح امنیت و قابلیت اطمینان سامانه ها و شبکه های این زیرساخت ها را بهبود دهد.

اهداف و فعالیت ها

هدف اصلی گروه افزایش دانش تخصصی و بهبود امنیت سایبری در شاخه سامانه های کنترل صنعتی و شبکه های زیرساخت های حیاتی از طریق انجام فعالیت های زیر می باشد:
• مطالعه، پژوهش و توسعه دانش در حوزه امنیت الکترونیکی سامانه ها و شبکه های کنترل صنعتی
• پیشگیری، پایش، تحلیل و مقابله با تهدیدات امنیت سایبری در حوزه زیرساخت های صنعتی
• آموزش و آگاهی سازی نیروی انسانی از طریق برگزاری دوره ها، انتشار مطالب و منابع تخصصی
• ارائه راهکارها و خدمات تخصصی امنیت در زمینه زیرساخت های حساس سایبری

گروه های کاری

ICSGroup در قالب چهار کارگروه زیر فعالیت می کند.
1. امنیت وب و نرم افزارهای صنعتی
2. امنیت شبکه و پروتکل های صنعتی
3. ارزیابی امنیت، استانداردها و بهروش های صنعتی
4. پایش و تحلیل تهدیدات صنعتی(CERT&SOC)